Chengdu Hunters part ways with YangXiaoLong and Jiqiren